Privacybeleid

Talkies Media B.V., hierna te noemen “Talkies Magazine”, gevestigd aan Parnassusweg 845 (1082 LZ), Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of onze behandeling van uw Persoonsgegevens, kunt ons per e-mail bereiken op: privacy@talkiesmagazine.eu of per post op: Parnassusweg 845 (1082 LZ) in Amsterdam, Nederland.

We streven ernaar om de privacy van onze websitebezoekers te waarborgen. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens en informatie zullen behandelen. Door het bezoeken van www.talkiesmagazine.eu (onze “Site”), accepteert u en stemt u in met de praktijken die worden beschreven in deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Talkies Magazine verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • (Mobiele) Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@talkiesmagazine.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Talkies Magazine verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Talkies Media B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Talkies Media B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Talkies Media B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Talkies Media B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Talkies Magazine blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Talkies Magazine gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.Talkies Magazine gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. (Sociale) media-bedrijven die cookies op onze website plaatsen zijn Google en Facebook.

Wijzig hier je Cookie settings .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Talkies Media B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wij kunnen redelijkerwijs geen persoonsgegevens verwijderen die binnen de contractuele en administratieve verplichtingen vallen tijdens de looptijd van een abonnement welke aangegaan is door jou en Talkies Media B.V.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@talkiesmagazine.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Talkies Magazine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@talkiesmagazine.eu


Verwerken van Persoonsgegevens

Gegevens van deelnemers aan onze winacties

Categorieën van Persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam;
 • Adres (straatnaam en huisnummer);
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;

Doeleinden

De bovengenoemde gegevens worden verwerkt (opgeslagen) voor de volgende doeleinden:

 • Het berichten van de prijswinnaar.
 • Het versturen van de prijs aan het adres van de winnaar.

Talkies Magazine zal de Persoonsgegevens alleen voor dit doeleinde verwerken.

Rechtsgrond

Als je deelneemt aan een van onze winacties op deze website, heeft Talkies Magazine een gerechtvaardigd belang om de bovengenoemde Persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking is noodzakelijk voor een goede afhandeling bij het uitkeren van de prijs. De Persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden om de prijswinnaar te berichten en om de prijs daar af te leveren. De Persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor marketingdoeleinde.

Bewaartermijn

Uw Persoonsgegevens worden 30 dagen nadat de winactie is verlopen, verwijderd.

Gegevens van nieuwsbriefabonnees

Categorieën van Persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;

Doeleinde

 • Digitale direct marketing (nieuwsbrief).

Talkies Magazine zal de Persoonsgegevens alleen voor dit doeleinde verwerken.

Rechtsgrond

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebben de ontvangers toestemming gegeven en de nieuwsbrief bevat de mogelijkheid om zich af te melden.

Bewaartermijn

We zullen uw Persoonsgegevens uit ons nieuwsbrief-systeem verwijderen als we een verzoek dienaangaande ontvangen van de ontvanger of als er geen rechtsgrond meer is om de Persoonsgegevens te verwerken.